Get Token by CP

Định dạng : account|password

Mỗi nick một dòng

CP